CI-ISU
IT Security Auditing


CI-ISU Course Introduction

เมื่ออาชญากรรมทางไซเบอร์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องเร่งพัฒนา ความรู้สร้างเสริมทักษะให้แก่บุคลากร เพื่อการตรวจสอบ และการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว Cybersecurity Innovation Workshop ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะอันจำเป็นสำหรับการตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ครอบคลุมทั้งในระดับ OS, Web Application และระบบฐานข้อมูล โดยผสานร่วมกับนวัตกรรมของระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ (Cyber W.A.R.) มาใช้เป็นเครื่องมือจำลองสภาพแวดล้อมของระบบสำหรับการสร้างประสบการณ์ในการฝึกทักษะผ่านโจทย์และภารกิจต่างๆ ในรูปแบบ Gamification ครั้งแรกของประเทศไทย รองรับทักษะทั้งด้านการป้องกัน และการโจมตี อันจะสามารถเพิ่มพูนศักยภาพการเรียนรู้ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ อย่างมีประสิทธิภาพ


CI-ISU Course Prerequisite

IT Auditor, Security Auditor, Penetration Tester หรือผู้ที่ต้องการที่ต้องการศึกษาวิธีการในการตรวจสอบ ด้านความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Audit) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในเชิงเทคนิค


Course Outline of CI-ISU

  • IT Audit Review
  • Network Infrastructure Audit
  • Operating System Audit
  • Web Server and Web application Audit
  • Databases System Audit

Course Level

Advance

Duration

3 Days

Tuition Fee

25,000.00 THB

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy